Svetsning av olika modellar av hytter

Lågserie/blandad produktion

Produktion i små serier innebär frekventa byten av fixturer i robotcellen och i de flesta fall har detta en negativ inverkan på produktivitet och flexibilitet. För att möjliggöra produktion i korta serier har Andon Robotics utvecklat ett antal flexibla tillverkningssystem. Materialtransport till och från svetsroboten utföres antingen med ett bansystem eller med en hanteringsrobot.

Flexibla tillverkningssystem innebär att uppsättningstiderna elimineras och svetsroboten får möjlighet att producera i låga kvantiteter – ner till enstyck. Användaren erhåller nya konkurrenskraftiga verktyg såsom kortare ledtider, flexibilitet, lagerreduktion och produktion direkt mot kundorder. De flesta användarna kan även dra fördel av ökad utnyttjande av tid då systemet kan producera under pauser, mellan och efter olika skift.

Det är nu möjligt att producera dygnet runt. Tillsammans innebär detta en drastisk reduktion av produktionskostnader, vilket ökar konkurrenskraften.

Produktionen är helt anpassad till rådande marknadsefterfrågan eller orderingång och är speciellt intressant för underleverantörer och företag med egen produktion av komponenter.


Simulering av den totala anläggningen Laddstationer och lagerplatser

Det här systemet är konstruerat för robotsvetsning av produkter som kan placeras på en palett med dimensioner 4500 mm lång, 2500 mm bred och för en produkthöjd på 900 mm.
Det finns två identiska laddstationer, vardera försedd med en enaxlig lägesställare vilken kan kontrolleras manuellt för att förenkla laddningen.


Laddstation och stapelkran

Ett stapelkransystem används för transport och lagring av paletter med eller utan arbetsstycke.
Transportvagnar används för transport mellan stapelkran och laddstationer liksom svetsceller och plundrastationer.
Svetscellerna är uppbyggda kring en enaxlig lägesställare för 5000 kg last och två åkbara robotgalgar med varsin svetsrobot.


Svetsstation

Vardera robotgalgen kan förflytta svetsroboten i tre axlar, vilket gör det möjligt att täcka hela paletten i vilken position som helst.
Lägesställarna är utrustade med automatisk palettlåsning och dockning av system för överföring av tryckluft och elektriska styrsignaler till paletten.
Andon User Interface används för kontroll av all logistik i systemet.


Laddstaioner i ett flexibelt produktionssystem Laddad palett

Systemet för lågserieproduktion är i det här fallet konstruerat för robotsvetsning av små komponenter som kan laddas på paletter av Europapall storlek (1200 × 800 mm). Det finns sex paletter i produktionslopen, men mer än 100 olika fixturer, vilka laddas på paletten med hjälp av en snabbkoppling. Detta säkerställer att uppsättningstiden mellan olika serier blir noll.


Transfervagn med palett

I laddstationen laddar operatören fixturen på paletten med de olika delarna som hör till den specifika paletten.
Efter att paletten har laddats hämtas den upp av en transportvagn vilken transporterar den till en svetsstation.
I svetsstationen transporteras paletten över till lägesställaren, vilken i det här fallet är av enaxlig typ utrustad med stationsväxel för korta uppsättningstider.


Stationsväxling i svetsstation

Det finns två identiska svetsceller och den laddade paletten transporteras till den första lägesställaren som är ledig.
Samtliga paletter är kodade och ett nytt robotprogram laddas in i robotkontrollern samtidigt som den nya paletten presenteras för svetsroboten.
Paletten transporteras efter svetsning tillbaka till samma station som där den laddades.


Svetsning av produkt i robotstation

Det är även möjligt att använda separata plundrastationer, beroende på vilken typ av materialflöde som önskas.
Lägesställaren som används i det här fallet är för en total last av 750 kg, inklusive arbetsstycke, palett och fixtur. Andra typer av lägesställare kan användas beroende på typ av produktion.


Robotportal med transfervagn Svetsstation med gaffelvagn

Anläggning för automatisk svetsning av 77 olika modeller av teleskoparmar i blandad följd.
Armarna placeras i önskad ordning på en kedjetransportör för inmatning i anläggningen. Ett visionsystem identifierar vilken armtyp som har laddats. Därefter transporteras armen via en gaffelvagn till en av två svetsstationer.


Svetsning av arm

Vardera svetsstationen består av en IRB4600 robot monterad i en portal, samt en lägesställare med automatiskt omställbara hållfixturer.
Under inmatningssekvensen ställs fixturen om för aktuell arm och rätt svetsprogram laddas.
Efter slutförd svetsning matas den svetsade armen ut till en buffert bestående av en kedjetransportör.


Stapelkran med 500 buffertplatser Laddstationer

Många olika produkter och blandad produktion krävde 500 lagerplatser för att hålla ordning på alla olika fixturer och att snabbt kunna få fram dem. De 3 × 1 meter stora paletterna rymmer en eller flera fixturer och kan laddas på nio olika platser och plundras på tre platser. Totalt gör det att 800 produktvarianter kan hanteras i systemet.


Svetsstation

Svetsningen sker i två identiska stationer där vilken som helst av de 800 produkterna kan produceras direkt mot kundorder. Beträffande ren produktivitet ersätter anläggningen 45 manuella svetsare eftersom alla uppsättningstider är eliminerade och produktion kan ske i volym eller enskilda produkter i den ordning de behövs för monteringen.


Simulering av station för svetsning av skopor Laddstation

Den här stationen används för svetsning av olika typer och storlekar av skopor och verktyg för grävmaskiner.
Laddning av palett sker på en rullbana utanför svetscellen, liksom plundring av svetsad produkt. Stationen är uppbyggd kring vår treaxliga lägesställare av typ IRBP2000SHR med automatiskt palettlås, vilken används för dockning av palett från och till rullbanor.


Svetsning av skopa i lägesställare

Lägesställarens tre axlar används även under svetsningen, vilket ger bästa möjliga svetspoition samt åtkomlighet till svetsarna för IRB4600 roboten.


System för småserieproduktion av hytter Svetsning av hytt med IRB1600 robot

Hytter för entreprenadmaskiner kan svetsas på många olika sätt beroende på typ och storlek. Ett vanligt tillvägagångssätt är att robotsvetsa de olika sidorna liksom golv och tak som underkomponenter, vilka sedan svetsas samman. Det andra sättet är att häftsvetsa samman alla delar och därefter svetsa allt som en enhet.


Bufferplatser för hytter

Gemensamt för olika hytter är att de behöver positioneras i två axlar för att man skall komma åt alla svetsar och även erhålla en bra svetsposition.
Olika typer av svetsrobotar kan användas beroende på åtkomlighet till svetsarna, vilket kan utprovas i RobotStudio simuleringsprogram.


Den svetsrobot som används i det här fallet är en väggmonterad IRB1600 robot.Lösningen med en svetsrobot i änden av en column & boom robotbärare gör det möjligt att förflytta roboten in i hytten för att nå samtliga svetsar så väl som alla positioner på utsidan. Ett rullbanesystem används för ladda och plundrastationerna, liksom för de fyra buffertplatserna. En transportvagn tar hand om transporten av hytter mellan de olika stationerna.
Styrsystemet gör det möjligt för operatören att välja i vilken ordning som de olika hytterna skall svetsas, plundras etc. Detta ger full flexibilitet för produktionen.


Laddplatser och miljöhus med svetsceller Stapelkran

Anläggningen består av fyra robotceller inbyggda i miljphus och ett stapelkransystem för hantering och lagring av paletter. Anläggningen är idealisk för lönsam lågserieproduktion av medelstora produkter.
En fördel med att använda en stapelkran för hantering och lagring av paletter är att den kan serva både ladda- och plundrastationer så väl som olika svetsceller.
Paletterna kan lagras på ett antal nivåer, beroende på höjden i verkstaden, och även på båda sidorna av stapelkranens åkbana.


Svetsning av ram i treaxlig lägesställare

Den kan även användas för lagring av paletter med fixturer vilka inte används för ögonblicket och även för paletter vilka är laddade med arbetsstycken som skall svetsas eller har svetsats. Det är på så vis möjligt att erhålla en viss tid av obemannad produktion.
Det finns i det här fallet fyra identiska svetsceller, vardera bestående av en treaxlig lägesställare för 2000 kg last och en stående robot.


Utmatning av svetsad ram till stapelkran

Lägesställaren hämtar paletterna från en kort rullbana vilken är ansluten till stapelkranen och placerar paletten efter svetsning på en andra rullbana. Detta ger en kort buffert vilket innebär att roboten inte behöver vänta på att stapelkranen skall komma med en ny palett.


Station för småserieproduktion Svetsning i treaxlig lägesställare

Blandad produktion, korta uppsättningstider och korta leveranstider är mycket vanliga krav på underleverantörer. Det är av den anledningen viktigt att ha en flexibel robotstation för småserieproduktion där det är möjligt att ställa om produktionen med kort förvarning.
Systemet är för svetsning av ramverk i grovt material, varför en treaxlig lägesställare används.


Lägesställare i position för inmatning av palett

Lägesställaren används som hanterare för in- och utmatning av paletterna till rullbanorna. Den tredje axeln i botten på lägesställaren används även under svetsning för bättre åtkomst till svetsar och bättre svetsläge.
Lägesställarens lastkapacitet är i det här fallet 2000 kg.


In- och utmatningsrullbanor

In- och uttransportörerna kan vardera buffertera fyra paletter. Eftersom svetstiden för varje arbetsstycke är ungefär en timma innebär det att inmatningstransportören kan laddas vid slutet av ett skift, och medger därmed fyra timmars extra produktion. Operatören återfinner de fyra paletterna med svetsade arbetsstycken på uttransportbanan när han kommer tillbaka följande morgon för det första skiftet.


Simulering av station för lågserieproduktion Stapelkran och ställage för lagring av paletter

Även stora produkter kan med fördel produceras i små serier. Svetscellen kan byggas upp av robotbärare och lägesställare beskrivna under kundanpassade celler och hanteringssystemet kan byggas upp av rullbanor och transportvagnar eller stapelkransystem.

Det här flexibla svetssystemet är konstruerat för att hantera 40 olika produkter på paletter, vilka kan lagras på 77 platser i lagersystemet.
Paletternas storlek är i den här applikationen 3200mm × 1200mm.


Svetsning av produkt i enaxlig lägesställare

Stapelkranen är ansluten till kundens orderhanterings-system för full kontroll av produktionen.

Det finns fyra identiska svetsceller i ytterkanterna av anläggningen, vardera bestående av en åkbar robotgalge med svetsrobot och en lägesställare för 5000 kg last, utrustad med automatiskt palettlåssystem.


Laddstation

I mitten av anläggningen finns tre identiska stationer för laddning och plundring. Vardera stationen är uppbyggd runt en enaxlig lägesställare för 5000 kg last samt en transportvagn.

Lägesställarna är försedda med en manuell funktion för rundvridning, för att underlätta laddning och efterbearbetning.